Referat af general forsamling foreningsåret 2022 dato for afholdelse 17.01.2023

1 velkomst ved Poul P Jakobsen

2 valg af dirigent : Svend E Christensen

3 Beretning ved formand Poul P : bukkejagt- intet skudt- 3 fællesjagter- en sneppe og 2 fasaner nedlagt – stor ros til kokken samt banepassere.

4 Skydeuvalgsberetning ved Carsten Laursen – ingen stævner i 2022- løbende veligehold af baner og anlæg- miljøgodkendelse for de næste 2 år er ok- div. forsøg på opsamling af haglskåle med maskiner- af skytter der har gjordt sig bemærket i 2022 nævnes Per Olesen og Kim Nyby

5 fremlæggelse af regnskab ved kaserer Kim Nyby : blev godkendt uden bemærkninger.

6 Indkomne forslag – der tages 2 kr. pr. overførsen på dankort terminal – der undersøges andre betalings muligheder.

7 Kontingent fastlagt for 2023.

8 Valg formand : Poul P Jakobsen genvalgt.

9 Valg af bestyrelses medlemmer : Frank Olesen og Per Olesen genvalgt, samt Helle Larsen blev valge ind i bestyrelsen.

10 Niels Mortensen genvalgt suppleant.

11 Henrik Andersen genvalgt billagskontrollant.

12 Kristian og Rasmus Skifter genvalgt billags suppleant.

13 Lodtrækning bukkejagt : uge 1 Laurits Eskilsen- uge 2 Henrik Andersen – uge 3 Helle Larsen.

14 EVT. det blev besluttet at der laves en ny hjemmeside.

Herefter generalforsamling slut.

Generalforsamling foreningsåret 2021 dato for afholdelse 25.01.2022

1 Poul P byder velkommen til generalforsamling, der var 12 fremmødte 

2 Hans Jørgen Jepsen vælges til dirigent

3 Poul P beretter om årsmøde og jægerrådsmøde i Randers, samt jagten på Fussing Ø ikke længere kan lejes, jægerforbund står fremover selv for jagten

4 Carsten Laursen beretter om at der ikke er sket meget i perioden pga. corona, pokaler fra klubmesterskaber er opdaterede med navne, Havndal vandt Bronce ved hold DM i skeet, med Frank-Brian og Per Olesen på holdet, Maria Duun vinder DM i skeet

5 Kim Nyby fremlægger regnskab, som herefter godkendes

6 ingen indkomne foreslag 

7 kontingent blev fastlagt, og vedtaget

8 Kim Nyby blev genvalgt 

9 Svend Erik og Carsten Laursen blev genvalgt

9a Niels Mortensen genvalgt som bestyrelsessupplant

9b Henrik Andersen genvalgt som billagskontrollant

9c Christian og Rasmus Skifter genvalgt som bilags supplant 

10 Der blev solgt 3 ugers bukkejagt

Herefter lukker Hans Jørgen generalforsamling og takker for god ro og orden.

Generalforsamling foreningsåret 2020 dato for afholdelse 24/8-2021

1 valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslår Svend Erik Christensen, dette godkendes af forsamlingen. Svend Erik takker for valget og erklærer GF for rettidig varslet og herved beslutningsdygtig.

2 formandens beretning:

Poul P. fremlægger årsberetning om bl.a. foreningens virke, samt takkede bestyrelse og skydeudvalg for deres indsats i foreningen.

3 Carsten Laursen berettede for skydeudvalget, om hvad der er sket igennem corona-tiden. Der var ikke meget i beretningen, da træning samt stævner har været lukket ned i en del af året, dog er der igen arbejdet på vores anlæg med veligeholdelse/oprydning. Der arbejdes stadig på at finde en løsning til opsamling af haglskåle. Vores Old Boys skytter har været til DM uden de helt store resultater, Kim Nyby har igen været en tur i Italien, også uden de helt store resultater, Maria Duun snuppede igen en første plads i Århus. Alt i alt ikke noget at prale af i 2020. Vi mangler stadig vagter på træningsdage til påfylding af lerduer.

Svend Erik opfordrede til en bedre fordeling af patroner og pap.

4 Kim Nyby fremlagde regnskabet, og det blev enstemmigt godkendt.

5 Ingen indkomne foreslag.

6 Kontingent var allerede vedtaget.

7 Poul P. blev genvalgt.

8 Rasmus Mejer ønsker ikke genvalg, i stedet blev Kenny Terp valgt ind i bestyrelsen, velkommen til ham.

Frank og Per Olesen modtog genvalg.

9 Niels Mortensen genvalgt som suppleant.

10 Henrik Andersen blev genvalgt til bilagskontrollant.

11 Kristian og Rasmus Skifter blev genvalgt til revisor-suppleanter.

13 Poul P. sluttede af med berette, at man gennerelt er for dårlige til at registrere både udsætninger og indberette hjortevildt,

Dirigent takkede af for et godt møde/generalforsamling, og hævede herefter generalforsamlingen.

Referater generalforsamlinger

Generalforsamling for Havndal/Udbyneder Strandjagtsforening foreningsåret 2018. Dato for afholdelse d. 28.02.19

1. Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslår Poul P Jacobsen. Dette godkendes af forsamlingen. Poul P takker for valg og erklære GF for rettidigt varslet og herved for beslutningsdygtig. 

2. Formandens beretning: 

Søren Hansen fremlægger årsberetning, hvor der bl.a. fremhæves at jordstykket vest for NT-trapbanen er opkøbt og i indeværende år er landbrugspligten ophævet. 

Der er skudt en fin 6´ender i bukkejagten, samt en fin dåhjort i efteråret. Fællesjagterne med Assens jagtforening er forløbet godt, dog kunne der fortsat ønskes flere deltager fra vore egen forening. 

Visit Thomsen fremlægger beretning fra flugtskydningsudvalget. Der opfordres til at folk gerne må tilbyde deres hjælp ift. skydeudvalget, og ligeledes alm. arbejdsopgaver på baneanlægget. Der har i indeværende år, ikke været afholdt mange stævner, og der planlægges ikke yderligere i næstkommende sæson. 

Det fremhæves at Kim Nyby har fremhævet klubben på yderst positiv vis, dette med en række flotte resultater i OL-trap. 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab:

Kim Nyby fremlægger regnskabet, som ikke giver anledning til spørgsmål –regnskabet er herfor godkendt. 

4. Indkomne forslag:

Der er kommet forslag til bestyrelsen omhandlende ekstra tillæg på dueprisen, således vejen kan repareres. Bestyrelsen tager forslaget til efterretning, dog med opfordring til at der kan undersøges hvilke lodsejere, som har vejret- og om disse kunne yde biddrag til vedligehold. Indsender af forslag Ebbe Hvirvelkær er opfordret til dette. 

Af samme indsender af forslag er der ligeledes ønsket stillingtagen til om skyderetning på eksisterende bane i skoven mod nord, kan ændres. Dette tages til efterretning og undersøges af bestyrelsen jf. gældende miljø/politi godkendelse af de eksisterende standpladser. 

Der er indkommet forslag om at fremtidige indkaldelser til GF bliver sendt via e-mail. Dette forslag sættes til afstemning og er vedtaget.

5. Fastsættelse af kontingent.

Foreningen følger fortsat DJ´s indeksregulering.

6. Valg af formand og kassere 

Der efterspørges af dirigenten, hvad foreningens forventninger er til formandsposten. Svend Erik forklarer de overordnede arbejdsopgaver, samt forventninger. Arbejdsopgaverne er at deltage og repræsentere foreningen i jagtrelaterede aktiviteter og møder, ligeledes at forestå kontakten til off. myndighed. 

Der stilles som forslag at Poul P Jacobsen indsættes som formand- dette vedtages enstemmigt. Der tages ikke stilling til valg af kasserer, da denne ikke er på valg i samme år som formand.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Frank Olsen, Per Olsen og Rasmus Mejer vælges for kommende 2års periode. Dette indbefatter at Peter Krogh Olsen, Søren Hansen og Visti Thomsen trækker sig fra bestyrelsesarbejdet. 

Til generalforsamling for året 2019- er således: Kim Nyby, Svend Erik og Carsten Lauersen på valg.

8. Valg af suppleanter.

Lars Eriksen trækker sig, og Niels Mortensen vælges i stedet. 

9. Valg af revisor, samt suppleant.

Bjarne Bech genvælges som revisor, samt Henrik Andreasen som suppleant.

10. Bukkejagt.

Der trækkes lod om bukkejagten, og fordeling ser ud som følge: 

​1. Laurits Eskildsen d. 16.05-18.05

​2. Er ikke udtrukket

​3. Hans Jørgen Jepsen d. 26.05-01.06

​4. Ove Rasmussen d. 02.06-08.06

​5. Er ikke udtrukket

​6. Visti Thomsen d. 16.06-22.06

​7. Per Olesen d. 23.06-29.06

​8. Henrik Andreasen d. 30.06-06.07

11. Evt.

Dirigenten beretter om DJ´s udmelding omhandlende bestanden af ulve i Danmark. Der er fra DJ vurderet, at Danmarks biotop på landsplan kan bære en bestand på ca. 100 ulve.

12. Afslutning.

Dirigenten og den nyvalgte formand, takker for god ro og orden, og ophæver generalforsamlingen.  

Generalforsamling Havndal/Udbyneder Strandjagtsforening d. 16.01.2018

1. Valg af dirregennt.

Forsamlingen vælger Poul P Jacobsen som dirregent. 

Dirregenten godkender forsamlingen, denne er retttidigt inkaldt og herfor lovlig.

2. Formandsberetning

Formandens beretning indledes med et mindeord om æresmedlem Leo Christensens nyelige død, samt det store tab det har været for klubben.  Der værd og prisssætts de mange ting og timer har gjort virke for klubben. Der afholdes ét minuts stilhed til ære og respekt for Leo som person. 

Der bliver afholdt beretning om indeværende års virke, hvor det bl.a. nævnes at projekt ”Stevnstrup Enge”, nu er oppe og køre, således der over de næste årringe, kan afholdes jagter til glæde for også vore medlemmer. 

Der ydes en stor tak til alle de frivillige, som over årets løb har bevirket, at jagt og skydforeningen står i den position de gør idag. Der har været mange ildsjæle, som har ydet en indsats som skal roses til fulde.

Fællesjagterne med Assens Jagtforening er igen i år forløbet over forventning, med et godt fremmøde og god deltagelse ca.15-20 mand pr. Gang. Der opfordres dog fortsat til, at medlemmer af Havnda/Udbyneder Strandjagt vil støttte op om muligheden, da det ikke er mange jægere ”vi” mønstre som klub.

Der opfordres fra formand, at jagtsamarbejdet med Assens fortsætter, dette for at give mennige medlemmer en mulighed for jagtoplevelser, som ikke er bekostelige i omfang, som konsortieppladser mv.

Der fremlægges vore forestående jordkøb, af naboliggende jordlod og de beuraukratiske udfordrringer dette har givet. Jordkøbet forventes endeligt snarrest afklarret.  

Der takkes slutteligt for et godt år i jagtforeningen.

Forsamlingen godkender formandsberetningen.

3. Beretning skydebanen

Visti Thomsen fremlægger beretning om skydebanens virke. 

Der takkes for den overleveringsperiode Leo har ydet ift. indkøring af ny skydebaneansvarlig (Visti Thomsen). 

Der har i indeværende år været flere skytter repræsenteret for klubben og de har opnåeet følgende resultater:

Århus Grandprix.                    Simon Larsen    nr. 6 i Elite

Carsten Laursen nr. 2 i A

Morten Olesen  nr. 6 i A

Visti Thomsen  nr. 5 i B

Horsens Grandprix.                Simon Larsen      nr. 1. i Elite

Carsten Laursen nr. 5 i Elite

Old Boys  i Havndal.

Carsten Laursen nr. 1 I A

Hans Jørgen Jepsen nr. 1 i B

Forbundsmesterskab DFF i Havndal.

Carsten Laursen nr. 1 i Old Boys

Carsten Laursen nr. 1 indivduelt

Hold Carsten Laursen- Simon Larsen-Morten Olesen nr. 1

Morten Olesen nr. 1 Senior

Nanna Nilsen  nr. 1 dame

Maria Duun      nr. 2  Dame

Rex Rafn          nr. 2 i Old Boys

Brian Olesen  nr. 3 I Old Boys

Lm. Jylland

Carsten Laursen nr. 2 I Old Boys

Morten Olesen  nr. 3 I Senior

Nanna Niisen      nr. 1 i Dame

NT Trap Langå.

Eli Nielsen      nr. 1

Kasper Nielsen nr. 2

Kim Christensen nr. 4

Jimmi Nielsen    nr. 6

Kim Nyby nr 3 i hans gruppe ved den første World cup for handicappede i Italien i OL-TRAP.

Kim Nyby nr 1 til 200duers Perazzi i hans gruppe iItalien.

Klubmesterskab

Skeet A 100 duer: Carsten Laursen

Skeet B 50 duer: Visti Thomsen

Sporting: Per Olesen

Nordisk TRAP: Jan Juulsgaard

OL TRAP: Torben Andersen

Combi skydning: Per Olesen

Vedrørende den årlige –efterhånden absolutte succes, så har Juleskydningen igen i år værret velbesøgt.

Der var 53 fremmødte, hvor dagen gik med kamp om pladser, og ikke mindst kamp om det stegteflæsk… absolut succes. 

Kommende ”Ny tænkning” på skydeanlæget:

Der bliver installeret ny kastemaskine på standplads ét, hvor der kommer container således der kommer indkomne duer krydsende udefra. Dvs. der kommmer en ekstra udfordring, uden der ændres på skyderetning og antal skyddepladser. Vi overholder herfor miljøgodkendelse, samt respektive regler for udviddelse.

Slutteligt uddelses der kurve til hhv. Mie (Sven Eriks kone for hjælp, af pasning af baner) Charlotte for hjælp i køkkenet v. Tommy. 

4. Regnskab

Der fremlægges revideret regnskab ved kassereren (Kim Nyby). 

Der er anført en væsentligt mindre indtægt i sidste år. Det har været et spørgsmål om bl.a. indbrud, forsikringer mv. 

Der er sket fejl ift. af udbetaling af godtgørelse til skydeudvalget i sidste regnskabsår, hvorved denne post kommer i + i 2017 på ca, 20.000. 

Indkomne spørgsmål: ingen, regnskabet godkendes af forsamlingen.

5. Indkomne forslag

Der er et indkommet forslag. 

Der er fremsendt forslag fra Ebbe Hvirvelkær. Forslaget er beskrevet omhandlende problematik omkring standplads 7 på Engelsk sportingbane. Forslaget er beskrevet i venlig og imødekomne tone ift. samarbejde. Det er i forslaget problematiseret, at der kan/sker haglnedfald på sommerhus,besiddet af indsender. 

Peter Olsen fra bestyrelsen, takker for forslaget og yddyber. Peter forklare at det er uaceptabel, såfremt der sker hagnedfald. Peter imødekommer forslaget om at der skal undersøgelse om optimering omkring støjgener.

Ebbe Hvirvelkær problematisere, at det ikke er ønskeligt at færdes udenfor når der afholdes skydning. Der bliver fra bestyrelsen svaret, at alle baner bliver godkendt årligt og at miljøgodkendelsen er/bliver overholdt. Det poienteres fra bestyrrelsen, at såfremt der sker géner for naboer, vil det være en kærkommen lejlighed til samarbejde omkring udbedring, fremfor tidligere konfliktfyldte temaer.

Ebbe Hvirvelkær biddrager yderligere med et besyv om, at vejen til skydebanen er i dårlig sttand. Der gives tilkende, at pgældende gerne vil biddrage til vedligehold af vej. Det er dog et tilbagevenddende problem for foreningen, at der ffærdes mange lodejere, saamt andre på grusvejene, og det er en absolut tung økonoomisk post for foreningen, såfremt foreningen skal afholde alle udgifter til rep. af vej. Der bliver i forsamlingen drøftet situationer omkring vejlaug. 

Tidligere formand og æresmedlem,  Carl Erik Hjortshøj fortæller om vejlaug. Det er Kommunen der indkalder til et sådanne møde. De forskellige lodsejere kán blive indkaldt og der kan arbejdes på at der fordelses udgifter. Dette er dog ikke en afgørelse, således sker samarbejde på frivilligt basis. ???????  

Slutteligt ift. indkommne forslag, poientere formanden Rasmus Mejer, at det er et absolut, både positivt og konstruktivt indlæg der er indkommet. Det er produktivt for bestyrelsen, at det er et oplæg til dialog og ikke en kamp om særinteresser. 

Ebbe Hvirvelkær orientere om at broderen, som foreeningen har nabo jordlod til er afgået ved døden. Der konndoleres fra forsamlingen. 

I forbindelse med evt. fremadrettet kontakt vedr. Jordkøb, vil det være afdødes døtre der skal rettes henvendelse til. 

6. Kontinggent 

Kontingentet er fastsat til samme som sidste kontiegtnentbetaling. 

7. Valg bestyrrelsesmedlemmer

Nuværende formand Rasmus Mejer ønsker at fratræde sin formandsstilling ét år før tid. Ønsket imødekommes af forsamlingen og der peges på Søren Hansen, som vælges som formand. Formandsvalget er kun gældende for resterende periode for tidligere formandspost, dvs. valg igenprimo jan 2019. 

Kim Nyby modtager genvalg for 2018,2019 som kasserer.

Leo Christensen skulle havee været på valg ift. bestyrelse, grundet Leos død, vælges Rasmus Mejer og Sven Erik Christensen, ind som menige medlemmer af bestyrelsen. Der konstitueres internt i bestyrelsen om Sven Erik og Rasmus tager ét, eller to år.

8. Valg af sup.

Per Dalby og Lars Eriksen vælges som suppleanter.  

John hundborg frasiger sig genvalg 

9. Bukkejagt

Der er gældende regler for bukkejagten, som ved tidligere år. Herfor skydes der ikke bast, og knopbuk. Såfremt dett sker, afregnes dette med bøde á 1000kr til foreningen

Der udtrækkes 9 ugers bukkejagt. 

1. Finn Sørensen : 28251954, 16,17,18,19/5

2. Henrik Møller : 20223168, 20/5 -1uge frem

3. Per Dalby : 24779060 -1uge frem

4. Henrik Andreasen : 60294520 -1uge frem

5. Ove Marcussen : 61341638 -1uge frem

6. Hans Jørgen Jepsen 24604811 1-uge frem

7. Visti Thomsen : 51849666 -1uge frem

8. Laurids Eskilsen : 51435956 -1uge frem

9. Henrik Tanggaard : 42667174 1-uge frem

10. Evt.

Dirriggent Poul P, efterspørger forsamlingen om denne er tilfredse med gælnende jagttider?. Der ytres utilfredshed blandt forsamlingen, hvor der efterfølgende opfordsres til deltagelse i jægerråd Randers møde, hvor der er mulighed for at mdlemmer kan give besyv med ift. fremadrettede ønsker. 

Dirrigenten takker for god ro og orden, og Generalforsamlingen afsluttes.

Generalforsamling Havndal/Udbyneder Strandjagtforening 2016/2017

Tirsdag d. 31/01-17

1. Valg af dirigent

Poul P Jacobsen vælges og godkender, at der er indkaldt rettidigt og forsamlingen er herfor gyldig.

2. Formandsberetning.

Rasmus Mejer beretter:

Formanden afholder beretning om foreningens virke. Jordkøb venter fordi landbrugspligten skal ophæves før et endeligt køb kan finde sted. Der arbejdes stadig på at købe nabostykket af lodsejer Virenfeldt, hans udgangspunkt er det samme med købssum på300.000kr og truer med retssag, dette er foreningen med på, dog virker prisen stadig absurd.

Nyplantning i arealerne omkring sportingbanerne går fremad og der er håb om større muligheder for at vildtet kan trækkes til.

Der opfordres til de fremmødte, at der kommer flere medlemmer med på jagterne, dette da der er ringe tilslutning. Der opfordres til at deltagere giver bestyrelsen gode ideer for at udvikle jagterne og gøre dem mere attraktive for medlemmerne. 

Der er på fællesjagterne nedlagt 2 hare, 1 fasankok og en sneppe –således et overskud på 125kr. 

Der er nedlagt 2 bukke på arealet, Finn Hansen og Lauritz Eskildsen

3. Skydebaneberetning.

Leo Christensen beretter:

Det går godt for flugtskydningsdelen i klubben, det er dog træning der trækker de fleste skytter til. Stævner er det svært at trække folk til. Havndal GrandPrix var en succes 53 mand deltagende. Vi har afholdt juleskydning med 51 tilmeldte, en succes igen. 

DSKYU og DFF har intern fejde, hvor det ikke må kaldes DM i DFF regi og giver en træls stemning. Havndal skytter har gjort det godt ved diverse stævner, heriblandt Karsten Lauersen, Morten Olesen og Kim N og Finn Nielsen i Oldboys

Der er tilkomne lidt nye medlemmer, heriblandt damer –og med potentiale i mere prof regi. Vi hjælper juniorer med dobbelt op på duer.

Der er foretaget væsentlige forbedringer af skydefaciliteterne omkring v. skeetbanerne med flisebelægning, hvilket har forskønnet baner væsentlig. 

Vi afholder følgende stævner i indeværende år: 

• Lørdag d. 29.04 afholdes der 125 duers trap stævne

• Lør/søn d. 20-21.05 afholdes der HavndalGrandPrix

• Lør/søn d. 5-6.08 afholdes der DM i Skeet under DFF regi

• Lør d. 19.08 afholdes der 100 duers Skeet m. regler efter 1977regler (GammelmandsSkeet) 

Uddeling af pokaler.

Kim Nyby beretter fra Italien:

Skydningen finder sted i udkanten af Milano okt. Mdr. der er 75 deltager fra 14-15 nationer, hvor der skydes på nyt baneanlæg –disciplinen er OL-trap. Konkurrencenstart bliver udsat pga. tåge og kommer først gang senere på dagen. Kim fører an hele lørdag. Søndag udskydes skydningen igen pga. tåge, Kim lægger ud i svære forhold og skyder 14, men tager sig sammen og skyder 22, så han kommer op og ligger på en delt 2plads og ryger i shoot offog starter, han rammer, hvor den anden misser og ryger i finalen og vinder.  

Vindere af Klubmesterskab: 

Per Brink i skeet b, Morten O vinder Kombi og sporting. Jan Eriksen vinder NT. Carsten Lauersen i 100 duer skeet.  

4. Regnskab:

Kasseren fremlægger regnskab, dette godkendes uden kommentarer. 

5. Indkomne forslag. 

Der er ikke kommet forslag.

6. Kontingent.

Vi følger DJ indeksregulering, vi har ikke ændret grundet tekniske problemer.

7. Konstituering og valg af formand.

Rasmus Mejer er sidende formand, Søren Hansen foreslås til at stille op. Der afstemmes og resultatet bliver som følger. 

Rasmus: 18 

Søren: 12

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Peter Krogh Olsen modtager genvalg, Visti Thomsen modtager genvalg, John Hundborg trækker sig og Carsten Lauersen vælges i stedet.

9. Suppleanter.

Valg af sup. Søren Hansen modtager genvalg og John Hundborg bliver valgt i stedet for Kenneth Carstens 

10. Valg af revisorer samt suppleanter

Bjarne Smed, samt Jan Thorsen modtager valg til revisor. Rasmus og Kristian Skifter genvælges til rev. Sup.

11. Bukkejagten.

Der er samme regler for bukkejagten, som de tidligere år. 1 uge koster 350kr, buk koster 400, bastbuk eller knopbuk koster 1000kr i bøde. Alle skud skal rapporteres til Peter Olsen.

1. Visti Thomsen, 5184966

2. Henrik Andreasen, 60294520

3. Karsten Jensen, 40185767

4. Finn Sørensen, 28251954

5. Visti Thomsen, 51849666

6. Vælges til nyjæger, eller anden person med ekstra virke i klubben

7. Vælges til nyjæger, eller anden person med ekstra virke i klubben

8. Laruitz Eskildsen, 51435956

9. Vælges til nyjæger, eller anden person med ekstra virke i klubben

De to bukke skudt i indeværende jagtsæson får en historie med på vejen. Begge bukke er forendt med gode kugler.

12. Evt.

Poul P problematisere at den generelle alder ved fremmøde til GF er høj, og der udtrykkes håb for at der kan hverves flere yngre mennesker til foreningslivet.

Poul P beretter om ”det grønne råd” og vigtigheden af at vi som jægere/forening er deltagende for at give jægernes besyv med på beslutninger omkring bl.a. arbejdet omkring Randers Fjord. 

Der takkes af og Generalforsamlingen slutter. 

Referat:

Generalforsamling d. 15. januar 2015

Ad. 1. Poul P. modtager valg som dirigent og kan konstatere at generalforsamlingen er rettidig indkaldt. 

Ad. 2. Rasmus Mejer (konstitueret formand) aflægger årsberetning. 

Beretningen godkendt.

Ad. 2a. Leo aflægger beretning fra skydeudvalget.

Uddeling af pokaler fra klubmesterskaber.

Kim Nyby fortæller om deltagelse i paraolympisk forberedelses skydning i Italien hvor han vandt semifinalen. Kom hjem med en sølvmedalje.

Ad. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab v/Kim Nyby.

Regnskabet godkendt.

Ad. 4. Indkomne forslag: 

”Hermed fremsendes forslag til behandling på ordinær generalforsamling i Havndal/Udbyneder Strandjagtsforening, d 15/1-2015.

Det indkommende forslag omhandler om hvorvidt kassere og formand, kan honoreres for deres arbejde for foreningen.

– Forslaget hviler på en betragtning om, at den arbejdsbyrde, som posterne besidder ligger af en så væsentlig karakter, at det rækker ud over hvad der er forventeligt og almindeligt for ulønnet arbejde i foreningsmæssigt regi. 

Honoraret fastsættes af bestyrelsen”.

Konklusion: 

Det er enstemmig vedtaget at bestyrelsen har mandat til at udmåle honorar herfor.

Ad. 5. Fastsættelse af kontingent for 2016 – Jvf. Danmarks Jægerforbund.

Ad. 6. Valg af ny formand: 

Rasmus Mejer vælges som formand.

Ad. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Nuværende suppleanter Visti og John fortsætter som bestyrelsesmedlemmer.

Ad. 8. Valg af 2 nye suppleanter: Chris Lomborg og Martin Carlsen.

Ad. 9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter:

Bjarne (smed) og Jan Thorsen er valgt som revisorer.

Rasmus Skifter og Christian Skifter er valgt som revisorsuppleanter.

Ad. 10. Bukkejagt v/Peter Olsen:

– Der er skudt 2 bukke på foreningens arealer. 

– Bjarne (smed) har doneret bukkejagt for 1 person i uge 2/2015. 

Bukkejagten 2015:

1. Henrik Andreasen, tlf. 60294520

2. Carsten Dam Jensen, tlf. 40185767, Smedens jagt (uge 2) – Morten Andersen, tlf. 20739391

3. Visti Thomsen, tlf. 30671349

4. Morten Andersen, tlf. 20739391

5. Mikkel Linding Steffensen, tlf. 20872819

6. Michael Mørk, tlf. 25341677

7. Finn Sørensen, tlf. 28251954

8. Henry Engberg, tlf. 81715080

9. Laurits Eskildsen, tlf. 51435956

Ad 11. Eventuelt:

Per Møller opfordrer medlemmerne til at komme med mere input til hjemmesiden.

Dirigenten takker for god ro og orden.

Generalforsamlingen slut.

General forsamling 13 januar 2014Generalforsamling i

 Havndal/udbyneder Strandjagtsforening, 13/01-2014

1.              Valg af dirigent.

– Poul P modtager valg som dirigent.

2.              Beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

–  Formanden takker for det flotte fremmøde og den store tilslutning i året. Der refereres til det nye formandsvalg i DJ og at vi fremadrettet skal se dette samarbejde som et trinbræt til bedre forståelse for jagt og friluftsliv.

Opsummeringer ift. formandens beretning.

–   Havndal/udbyneder  ser frem til at et bedre samarbejde ift. JKF.

–          Den nye jagtprøve nævnes og vi ser i Havndal et positivt skridt i retningen af, at nye jægere skal have ”skud i bøssen” førend jagttegnsløsere må drive regulær jagt. Vi håber i foreningen at vi kan støtte disse nye jægere/skytter i at blive bedre jægere i form af træning på vores anlæg.

–          De forskellige jagttider og reguleringstilladelser  nævnes og vi i foreningen vil fremadrettet arbejde på at vi som jagtforening bliver hørt i denne sag.

–              Jagtens ”hus” og de debatområder der hertil sig hører bliver taget op, modellen med de ca. 60.000.000kr debatteres og formanden tillægger det ikke en specifik stillingtagen.

–          JKF- jord opkøbt for jegttegnsmidler, ingen pesticider og der må ikke fodres/sættes ud… Der planlægges at dette kan tages i brug i løbet af året.

–          Lokalt er der fremgang i medlemstallet, vi modtager flere medlemmer, men er stadig status quo… dette skyldes medlemmer, som ikke betaler deres medlemsskab.

–          Vores forhold til vores kære nabo… Grundet hærværk, er vi i foreningen blevet nødsaget til at tage kontakt til pågældende, igennem advokat mm. for at få en løsning. Vi er i midlertidig ikke kommet til en løsning for dette, endnu, hvilket har sat en dæmper for andre foretagender i foreningsmæssigt regi.

–          Stormfæld, samt genplantning af vores arealer. Skovingenøren foreslår at vi skal fælde en del af skoven, og derefter genplante. Der er ikke iværksat genplantning, endnu, men der forventes et overskud, efter genplantning, i omegnen omkring 15-20.000kr.

–          Fællesjagter med Assens jagtforening.  Der er set en del vildt, der efterlyses dog en generel opbakning fra Havndals side og dette vil blive drøftet i bestyrrelsen, hvorledes vi fortsætter samarbejdet.

3.              2.a, Beretning fra skydeudvalget.

–  Leo C beretter om endnu et fantastisk træningsår. Vi kan dog ikke forvente samme økonomisk gevinst, da vi ikke i år, har haft samme konkurrence udbud, som de foregående år. Der efterlyses større tilslutning af juniorer og seniorer for at danne en fødekæde af nye skytter.  Vi støtter i Havndal unge skytter ved, at vi fordobler antal duer på kortet, hvis de skyder for Havndal.

– 77´skeet nævnes, som fint alternativt til det konkurrence mindede OL-skeet. Leo synes det er et fint tiltag.

– Nationale resultater i skeet, Niels E Nielsen vandt det uofficielle DM i old-boys, og Klaus Folke… Jimmi Nielsen og Kasper (søn) er kommet på landsholdet i NT.

– Jordkøb iht. JJH (Jens Jørgen Hvirvelkær) vi har i foreningen brugt ca. 30.000kr på advokatsalær mm. Der gives en beretning omkring det mislykkedes hegnssyn mm. Foreningen har afgivet et tilbud i første omgang på 90.000kr. JJH afslår dette og fremsætter et krav på 120.000kr, hvilket vi accepterer.. dette afslås i midlertidigt senere af JJH og han fremsætter et krav på 170.000kr, hvilket vi som forening afslår. Status er dd. er at der ikke er kontakt med pågældende og der forventes svar, førend der gøres videre.

– Formanden afslutter beretningen med en stor tak til de hjælpere som gør hverdagen på skydebanen mulig at drive. Niels M, og Gammel Hansi takkes for deres fleksibilitet. Bjarne Smed takkes for udlån af maskiner, samt den flotte gestus ift. bukkejagten. Simon Mikkelsen takkes for det flotte entreprenør arbejde både ift. veje, samt generelt arbejde på banen.   

4.              Fremlæggelse af revideret regnskab.

– Kim Nyby fremlægger regnskabet, ingen spørgsmål til hverken indtægter eller udgifter.  Ingen spørgsmål ift. ejendoms udgifter mm. Der stilles spørgsmål ift. ejendomsskat, renovation, og el regnsakb. Der svares efter bedste evne og kasserne fastholder at alle fremlagte regninger er bragt til betaling og bogført.

5.              Indkomne forslag.

Fomanden stiller til forslag ift. vedtægtsændringer.

–          at vi ændres til rds kommune

–          Indkaldelse til GF, dette undlades i det omdelte jægerbladet, da dette i dag kommer via digital post.

–          Der stilles forslag om at forslag om at indkaldelsen skal foreligge 3 uger før og at indkommende forslag skal foreligge bestyrelsen 14 dage før dato for ordinær generalforsamling.

Dette er op til bestyrelsen at vedtage, hvilket bliver gjort.

6.              Fastlæggelse af kontigent for 2014.

Dette er hævet ift. indeksreguleringen ift. DJ.

7.              Valg af kasserer, kasserer modtager genvalg.

Kin Nyby modtager genvalg.

8.              Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er:

a.   Leo Christensen

Modtager genvalg.

b.  Kim Christensen

Modtager genvalg

9.              Valg af supeanter:

a.   Visti Thomsen

Modtager genvalg

b.  John Hundborg

Modtager genvalg

10.          Valg af 2 revisorer samt suppleanter.

– Bjarne smed, Jan Thorsen, samt suppleant Christian Skifter og Rasmus Skifter bliver valgt.

11.          Bukkejagt ved Peter Olsen.

Bast og knup buk koster 1000kr, 350kr for ugen og 450 kr for dyret. Der afgives svar til Peter Olsen pr. tlf: 40106632, ved afgivet skud, uanset om dyret træffes eller ej!

Følgende uger er udtrukket:

25/5-31/5 – Mathias Krabbe, 23938187. – Hos Smeden, nyjæger

Uge nr:

1. Laurits eskildensen, 51435956

2. Finn Sørensen, 28251954

3. John Hundborg, 40512719

4. Peter jap jap,

5.Visti Thomsen, 31664041

6., Tilfalder en ivrig sjæl, som gør en forskel for klubben.

7. Kim Nyby, 21400053

8.Brian Olsen, 22984406

9. Hans Jørgen Jepsen, 24604811

10. Rasmus Mejer, 51862881

12.          Eventuelt.

– Der stilles ved håndsoprækning forslag om at, det fremadrettet skal hedde stegt flæsk med persillesovs til generalforsamlingen, hvilket der er bred enighed om.

– hjemmesiden styres af Per Møller, alle forslag, samt indlæg skal sendes til ham.

De afgående hjælpere i skydeudvalget takkes for godt samarbejde.

–          Per M, efterlyser respons ift. hjertestarter på skydebanen. , Kim N, har undersøgt hvad dette koster og dette beløber sig i ca. 12.000kr incl. med 6 kursister. Der aftales at bestyrelsen har mandat til at gå videre i sagen.

Poul P takker bestyrelsen for det gode arbejde i løbet af året og for den saglige og ordentlige tone på generalforsamlingen.